previous arrow
next arrow
Slider

Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas

Divas dienas - 3. un 4. aprīlī Balvu Novada muzejs tika pieskandināts ar skanīgām balsīm. 14 mūzikas pedagogi no Ziemeļlatgales novadiem bija sanākuši kopā, lai smeltos pieredzi un mācītos tradicionālo dziedāšanu etnomuzikoloģes, profesores, Dr.art. Andas Beitānes vadībā, projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros.
Nodarbībās varēja iepazīt A. Beitānes veiktos pētījumus, videoierakstos klausīties autentiskos Ziemeļlatgales sievu dziedājumus, kā arī praktiski nostiprināt teorētiski apgūtās zināšanas.
Tika iepazīti gan „toku bolsi”, gan kāzās un citos godos dziedamās Ziemeļlatgalei raksturīgās melodijas, kā arī sagatavota programma dalībai starptautiskā pasākumā „Lakstīgalu treļļi” Krievijā, Dedovičos š.g. 23.-24.maijā.
Dalībnieki izteica lielu gandarījumu par darbnīcās gūtajām zināšanām un pieredzi.

Nākamais pasākums projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros – Keramikas meistardarbnīcas Jolantas un Valda Dundenieku vadībā šī gada 11.aprīlī Mākslas skolā Balvos.Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.